Concours Fiches pédagogiques 2020

Concours Fiches pédagogiques 2020

Organisé par Fransklärarföreningen FLF

Thème : La variation dans l’enseignement et dans l’évaluation

Objet du concours 

Ce concours se propose de soutenir et d’encourager l’ensemble des enseignants de français dans leur travail, en leur proposant des compléments de matériel didactique et pédagogique de qualité :

 • mobiliser les aptitudes didactiques et pédagogiques des professeurs de FLE ;
 • encourager la créativité, l’inventivité et l’imagination pédagogiques pour donner une image positive et attirante de l’enseignement du français.

Objectif du concours

Les professeurs, dans le cadre du concours, sont invités à y participer, en créant des fiches pédagogiques accompagnées de matériel didactique (constitué de textes, d’images (sons et films si nécessaires) Plus précisément, ce matériel doit être constitué d’activités cohérentes autour d’un axe central, comme un scénario pédagogique ou une suite d’activités.

L’objectif de ce matériel consiste à permettre aux élèves d’utiliser la langue cible dans diverses situations de communication. Il s’agit de soutenir l’apprenant dans l’acquisition de compétences communicatives dans les domaines de l’écrit et de l’oral, l’encourageant ainsi à développer sa créativité.

 

Comment participer au concours ?

Voir les conditions de participation

Conditions de participation concours Fiches pédagogiques 2020

 

1- Modalités de participation

 • Peuvent participer à ce concours les membres de l’association FLF
 • http://fransklararforeningen.com/3788-2/ (les nouvelles adhésions s’appliquent à partir de maintenant et tout 2021)
 • La production demandée doit comporter :
 • le dossier d’activités pédagogiques
 • la fiche pédagogique élaborée à partir de ce dossier (max. 2 pages).
 • Les informations suivantes doivent impérativement apparaître sur la fiche :
 • les coordonnées (adresse postale et courriel) du professeur participant ;
 • le contexte d’enseignement du matériel proposé (écoles de langues, collège, lycée, université, etc.) ;
 • l’âge des apprenants et le niveau correspondant de l’activité par rapport au cadre européen commun de référence.

 

2 – Contacts organisateurs

Les fiches pédagogiques ainsi que le matériel didactique devront être envoyés à FLF sous une version électronique avant le 6 novembre 2020.

 

Par courrier électronique à :

info@fransklararforeningen.com

 

3 – Sélection et remise des prix

Un jury composé des membres du Conseil de FLF et FBA.

Catégorie : Créativité

Catégorie : Facile à réaliser

Catégorie : Facile à évaluer

Catégorie : Compétence orale

Catégorie : Compétence écrite

Les dix meilleures fiches (deux dans chaque catégorie) seront sélectionnées par ce jury et la proclamation des 10 lauréat(e)s sera annoncée à Franskläradagarna 20 novembre

Chaque lauréat(e) recevra la somme de 1000 couronnes, envoyée par l’association organisatrice.

 

4 – Publication du matériel retenu

Le matériel pédagogique envoyé lors de cette manifestation sera mis à disposition des professeurs de français sur le site de FLF, le groupe Facebook de FLF ou un site spécial pour l’occasion.

 

Modèle

Titre de la fiche

Nom et prénom du concepteur de la fiche

Durée des activités :

Niveau : A1/A2/B1/B2/C1

 

Steg 1,2,3,4,5

Thème

– La variation dans l’enseignement et dans l’évaluation

Objectifs :

Communicatifs :

Linguistiques :

Didactiques :

Évaluatifs :

Activités :
Matériel :

 

 

Activité 1

Activité 2

Activité 3

Activité 4

 

Concours Fiches pédagogiques 2020

Organiserad av Fransklärarföreninen FLF

Tema: Variation i undervisning och bedömning

Syftet med tävlingen

Tävlingen syftar till att stödja och uppmuntra alla fransklärare i sitt arbete genom att erbjuda dem pedagogiskt och didaktiskt undervisningsmaterial av hög kvalitet:

 mobilisera didaktiska och pedagogiska färdigheter hos FLE-lärare;

 uppmuntra pedagogisk kreativitet, uppfinningsrikedom och fantasi för att ge en positiv och attraktiv bild av franskundervisningen.

Tävlingens mål

Lärarna, inom ramen för tävlingen, uppmanas att delta genom att skapa pedagogiska ”fiches, lektionsplaneringsblad, innehållande didaktiskt material (som kan bestå av texter, bilder (ljud och filmer om det behövs)). Detta material bör vidare utgöras av aktiviteter eller uppgifter som tillsammans skapar en röd tråd och kretsar kring ett visst område, till exempel pedagogik eller en serie av aktiviteter/uppgifter.

Syftet med detta material är att få elever att använda målspråket i olika kommunikativa situationer. Syftet är också att stödja eleven i att utveckla sina muntliga och skriftliga förmågor samt att uppmuntra dem att utveckla sin kreativitet.

Hur deltar jag i tävlingen?

Se villkoren för deltagande

 

Villkor för deltagande för tävlingen Fiches pédagogiques 2020

 

 • Villkor för deltagande

 

– Endast medlemmar i Franklärarföreningen (FLF) kan delta i denna tävling

http://fransklararforeningen.com/3788-2/  (nya medlemskap gäller från och med nu och för år 2021)

 

 

Följande dokument måste finnas i din tävlingsansökan:

 

 dina pedagogiska aktiviteter/uppgifter

 din(a) ”fiche”, lektionsplaneringsblad (max. 2 sidor), som dina pedagogiska aktiviteter/uppgifter utgår från

 

Följande information måste finnas i ansökan:

 den deltagandes kontaktuppgifter (postadress och e-postadress);

 undervisningskontext för det material som erbjuds (språkskolor, gymnasieskola, gymnasium, universitet etc.)

 elevernas ålder och motsvarande aktivitet-/ uppgiftsnivå i förhållande till den gemensamma europeiska referensramen (GERS)

 1. Kontaktuppgifter

 

Fiches pédagogiques, lektionsbladen, och pedagogiskt material skickas till FLF i en elektronisk version senast den 6 november 2020 via e-post till:

info@fransklararforeningen.com

 

 1. Urval och prisutdelning

En jury bestående av styrelseledamöter i FLF och FBA utser vinnarna i följande kategorier:

 

Kategori: Kreativitet

Kategori: Lätt att genomföra

Kategori: Lätt att bedöma

Kategori: Muntlig kompetens

Kategori: Skriftlig kompetens

 

De tio bästa ”fiches”/lektionsplaneringsbladen (två i varje kategori) väljs ut av juryn och de tio vinnarna tillkännages på Fransklärardagarna den 20 november

Varje vinnare får en summa av 1000 kronor som delas ut av FLF.

 1. 4. Publicering av inskickat material

 

Det pedagogiska material som skickats in till tävlingen kommer att publiceras på FLF :s hemsida,  FLF Facebook grupp eller på en websida skapad för just denna tävling. Fransklärare kommer där att kunna ta del av alla pedagogiska bidrag.

Modell

Titel på ”fiche”, lektionsplaneringsbladet

Namn och förnamn på den som skapat lektionsbladet

Uppskattad längd på aktiviteterna/uppgifterna :

 

Nivå : A1/A2/B1/B2/C1

 

Steg 1,2,3,4,5

Tema

Variation i undervisning och bedömning

 

Syfte och mål:

Kommunikation:

Språk:

Didaktik:

Bedömning:

:

Aktiviteter/uppgifter :
Material

 

 

Aktivitet 1   Aktivitet 2   Aktivitet 3   Aktivitet 4   …