Våra stipendier

Genom sitt medlemskap i de francofona organisationerna Féderation international des professeurs de français, (Fipf), Association International des Etudes Québecoises (AEIQ) och Academie de Poitiers, section La Rochelle (Canopé/Préac) kan vi erbjuda våra medlemmar möjlighet att delta i fortbildningskurser i Frankrike och Kanada. Kursutbudet kan variera mellan åren, men det kurser som varit aktuella det senaste året framgår nedan. Vid ansökningstidens början annonserar vi dem bland nyheterna här på hemsidan och i vår Flash Info. Det är också då vi ger anvisningar om vart man skickar ansökan och när den skall senast skall göras.  Utöver länkarna nedan, finns under dokument reseberättelser från tidigare kursdeltagare. De angivna stipendiebeloppet är vad som senast utbetalades, de kan variera något år från år och bestäms av styrelsen strax innan stipendiet annonseras.

I enstaka fall kan vi också ge stipendier till andra kurser än ovanstående.

Generellt gäller för alla stipendier/bidrag

  • Bidrag ges endast till fortbildning, d.v.s. vidareutbildning efter fullgjord grundutbildning till behörig lärare och därefter viss tids arbetserfarenhet som undervisande lärare.
  • Kursen/utbildningen skall i allt väsentligt ske på franska och vara avsedd för franskundervisning, d.v.s. inte bara avse allmän språkpedagogik eller francofoni.
  • Stipendiaten skall i efterhand lämna en skriftlig redogörelse om kursen och arrangemanget, som FLF äger rätt att publicera på hemsidan m.m.
  • Utbetalning av stipendium sker efter genomförd kurs not redovisade utgifter, kvitton och inlämnad reseberättelse.
  • Deltagande i kurs för vilket man erhållit stipendium sker alltid på stipendiatens ”risk” och är inte att anse ett uppdrag för föreningen. Det betyder att stipendiaten, inte föreningen, ansvarar för förmånsbeskattning, riktar ev. anspråk mot kursarrangören avseende brister i kursen eller står för alla extrakostnader för inställd eller avbruten kurs.